motto Herzwelt

Regulamin „Premia za polecenie opiekunki”

§1

Organizatorem akcji „Premia za polecenie opiekunki” jest firma Herzwelt z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 6 w Czeladzi.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacenia premii za polecenie opiekunki zwanej w dalszej treści regulaminu „premią” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem.

§3

Aby otrzymać premię uczestnik:
1. Poleci opiekunkę, która wcześniej nie współpracowała z firmą Herzwelt.
2. Osoba polecona przepracuje na zleceniu nieprzerwanie co najmniej 60 dni.

§4

Za spełnienie dwóch warunków z §3 p. 1 i 2 uczestnik akcji otrzyma premię w wysokości 100 Euro netto. Premia wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie zlecenia zawartej z Organizatorem po zakończeniu zlecenia osoby poleconej. 

§5

Premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez osobę poleconą warunków Umowy zlecenia zawartej z Organizatorem.