motto Herzwelt

Regulamin „Premia świąteczna- Boże Narodzenie 2024”

§1

Organizatorem akcji „Premia świąteczna- Boże Narodzenie 2024” jest firma Herzwelt z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 6 w Czeladzi.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacenia „Premii świątecznej- Boże Narodzenie 2024” zwanej w dalszej treści regulaminu „premią” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem w ramach prowadzonej akcji.

§3

Akcja premii trwa od 8.11.2024 do 22.12.2024 roku.

§4

Aby otrzymać premię uczestnik musi spełnić dwa następujące warunki:

1. Rozpocząć świadczenie Usługi Opieki domowej na terenie Niemiec w okresie trwania akcji;

2. Świadczyć usługi opieki nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni;


§5

Za spełnienie dwóch warunków z §4 p. 1 i 2 uczestnik akcji otrzymuje premię w wysokości 300 Euro netto. Premia wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie zlecenia zawartej z Organizatorem po zakończeniu zlecenia, razem z ostatnim wynagrodzeniem należnym za to zlecenie.

§6

Premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunków Umowy zlecenia zawartej z Organizatorem. Przerwy w realizacji zlecenia spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Uczestnika nie wpływają na możliwość uzyskania premii. W takim wypadku warunkiem nabycia prawa do wypłaty premii jest kontynuowanie współpracy poprzez niezwłoczne podjęcie kolejnego zlecenia, które organizator przedstawi uczestnikowi nie później niż w terminie 7 dni od daty przerwania pierwotnego zlecenia.