motto Herzwelt

Regulamin „Premia za polecenie agencji Herzwelt”

§1

Organizatorem akcji „Premia za polecenie agencji” jest firma Herzwelt z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 6 w Czeladzi.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacenia premii za polecenie rodzinie niemieckiej agencji Herzwelt, zwanej w dalszej treści regulaminu „premią” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Organizatorem.

§3

Aby otrzymać premię uczestnik:
1. Poleci agencję Herzwelt rodzinie mieszkającej na terenie Niemiec i rodzina podpisze z agencją umowę o świadczenie usług.
2. Umowa z rodziną będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 60 dni.

§4

Za spełnienie dwóch warunków z §3 p. 1 i 2 uczestnik akcji otrzymuje premię w wysokości 350 Euro netto. Premia wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie zlecenia zawartej z Organizatorem po ukończeniu 60 dni umowy z rodziną.